بررسی نقش استئارات کلسیم در رابرها

اثر غلظت استئارات کلسیم بر خواص کششی رابر طبیعی اپوکسی شده

لاستیک طبیعی اپوکسی شده، پلیمری است که توسط اصلاح شیمیایی لاستیک طبیعی با پراستیک اسید حاصل می­شود. لاستیک طبیعی اپوکسی شده دارای عمل­کردهای خاصی از قبیل مقاومت روغن خوب،  نفوذپذیری پایین هوا و … می­باشد.

در پژوهشی اثر غلظت صابون فلزی کلسیم را بر رابر طبیعی اپوکسی شده 25 و 40 تحقیق کردند. سپس آن­ها از لاستیک­های طبیعی که به ترتیب، 25و 40 درصد مولی اپوکسی دار شده بودند، استفاده کرده و آنتی اکسیدان­های ان-(1و3- دی متیل بوتیل)-ان-فنیل-پی-فنیلن دی آنین و پلی-2و2و4- تری متیل-1و2-دی هیدروکوینولاین را به کار بردند. ان-ترت-2- بنزوتیازیل سولفن آمید به عنوان شتاب دهنده استفاده شده .

اما دیگر اجزای ترکیب مانند اکسیدزینک، استئارات کلسیم و گوگرد بدون هیچگونه خالص سازی به کار رفتند.

مواد ذکر شده با مقادیر معین، همراه استئارات کلسیم در مقادیر متفاوت، توسط آسیاب ترکیب شده اند.که این ترکیب در دمای 70درجه سانتی گراد انجام شده است . پس از اختلاط، آمیزه­ ها به مدت یک شب قبل از ولکانیزاسیون نگه­داری شدند. آمیزه­های لاستیکی در دمای 150 به صورت فشاری قالب­گیری شده اند . نمونه­ های لاستیکی پخت شده به مدت 24 ساعت در دمای 23  درجه سانتی گرادقرار گرفتند. آزمون­ کشش بر روی نمونه­ ها انجام شده و هم­چنین برای آزمایش نمونه­ های پیرشده­ی حرارتی و بررسی اثر پیرشدگی، نمونه­ های لاستیکی به مدت 24 ساعت در آون هوا 100 قرار گرفتند.

نتایج حاصل از آزمون کشش در شکل­ زیرنشان داده شده است. شکل زیر وابستگی استحکام کششی نمونه ­های پیر نشده را به محتوای استئارات کلسیم نشان می­دهد. برای نمونه ­ای که تحت پیرشدگی حرارتی قرار نگرفته است،میتوان با افزایش مقدار صابون فلزی کلسیم تا حدود 1، استحکام کششی افزایش داد . سپس با افزایش مقدار بیشتری از پرکننده، این استحکام کاهش می­یابد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.