اسید استئاریک
اسید استئاریک

کد محصول: Plastic -Rubber -Cosmetic Grade

اسید استئاریک

کد محصول: Plastic -Rubber -Cosmetic Grade

کیسه های 20 کیلوگرمی 

آرایشی بهداشتی -رابر گرید - پلاستیک گریدمشخصات فنی

Acid value mg KOH/g ( Triple Pressed 206-213 ), (Rubber Grade min 196 )
Iodine value (Triple Pressed max 0.5) , (Rubber Grade max 8.0)
Titer °C (Triple Pressed 55-57) , (Rubber Grade min 50)
Sap.Value mgKOH/g (Triple Pressed 206-214) , (Rubber Grade min 196)
رطوبت ٪ 0.2% Max
Unsap % Max 1
Chain distribution% C18 (Triple Pressed 58-64) , (Rubber Grade 42-50)
Chain distribution% C16 (Triple Pressed 42-50) , (Rubber Grade 58-64)
Chain distribution% C14 0-1
Chain distribution% C12 0-2