افزودنیهای پلیمری

افزودنیهای پلیمری

استئاریک اسید - اولئیک اسید 

Melting point
محصول دسته نقطه ذوب ℃
اسید اولئیک افزودنیهای پلیمری -
Processing Aid کمک فرآیند افزودنیهای پلیمری -
اپتیکال برایتنر افزودنیهای پلیمری 201-205
دی اکسید تیتانیوم افزودنیهای پلیمری -
CPE اصلاح کننده ضربه افزودنیهای پلیمری 110±5
Purity
محصول دسته Purity %
اسید اولئیک افزودنیهای پلیمری -
Processing Aid کمک فرآیند افزودنیهای پلیمری -
اپتیکال برایتنر افزودنیهای پلیمری 99
دی اکسید تیتانیوم افزودنیهای پلیمری 98
CPE اصلاح کننده ضربه افزودنیهای پلیمری -
Appearance
محصول دسته شکل
اسید اولئیک افزودنیهای پلیمری -
Processing Aid کمک فرآیند افزودنیهای پلیمری پودر سفید
اپتیکال برایتنر افزودنیهای پلیمری پودر
دی اکسید تیتانیوم افزودنیهای پلیمری پودر
CPE اصلاح کننده ضربه افزودنیهای پلیمری پرک