پیشروشیمی، تولیدکننده روغن سویای اپوکسی


روغن سویای اپوکسی

روغن های گیاهی، مواد پایدار، تجدید پذیر و زیست تخریب پذیری هستند که جایگزین مواد پتروشیمی در برخی کاربرد ها شده اند. روغن های سویا  حاوی مقادیر بالای اسید چرب هستند که میتوان به اسید اپوکسی چرب تبدیل شوند. روغن سویا شامل 11.4% پالمیتیک اسید، 3.77% استئاریک اسید، 24.48% اولئیک اسید، 47.06% لنولئیک اسید و 7.87% لنولنیک اسید  که بوسیله هیدروژن پراکسید به عنوان دهنده اکسیژن اپوکسیده شد. فرمیک اسید به عنوان کاتالیزور استفاده شد. مقدار اضافی از هیدروژن پراکسید برای دستیابی به بالاترین میزان تبدیل ضروری می باشد. بالاترین میزان گروه های اپوکسی برای روغن سویا 6.11% وزنی  بدست آمد.   نتایج نشان داد که میزان اپوکسی دار شدن روغن سویا در شرایط یکسان بیشتر از روغن کلزا می باشد که می تواند ناشی از میزان بیشتر پیوند دو گانه در روغن سویا باشد. 

g/l دانسیته ۹۹۴ کیلوگرم بر مترمکعب
Oxirane Oxygen Value 6.5(± 0.1)
Iodine value 2.5(Max)
Acid value mg KOH/g 0.8(Max)
رطوبت ٪ 0.1(Max)
Sp.Gr. at 27 ℃ 0.94-0.99
R.I. at 27 ℃ 1.470-1.472
Turbidity point -8℃